Over FJM Consult

Deskundig juridisch advies

Mr. F.J. Moeliker heeft een uitstekende staat van dienst zodat uw juridische problemen bij hem in goede handen zijn.

Voor bedrijven én particulieren

Voor beiden zetten we onze expertise in en proberen we voor onze cliënten het hoogst haalbare resultaat te realiseren.

Laagdrempelig en korte lijnen

Klantvriendelijk en persoonlijk, dàt is waar FJM Consult voor staat en waar cliënten ons op aan mogen spreken.

Professional en ervaren voor bedrijven én particulieren

Juridisch adviseur Frans Moeliker

Mr. F.J. Moeliker is jarenlang werkzaam geweest in een functie met raakvlakken met het vreemdelingenrecht en de Wet arbeid vreemdelingen. In 2007 heeft hij zijn studie Nederlands recht aan de Open Universiteit afgerond. In 2008 heeft hij zijn adviesbureau opgericht. Het accent van zijn werkzaamheden ligt op het vreemdelingenrecht en de Wet arbeid vreemdelingen, maar ook voor andere juridische problemen kunt u bij ons terecht. Of het nu gaat om het ‘vertalen’ van een juridisch document in voor ieder begrijpelijke Nederlandse taal, of meer ingewikkelde juridische problemen.

Betrokken en hulpvaardig in een land van wetten en regels

Expertise

Burgerlijk recht

In het burgerlijk recht, ook wel civiel recht genoemd, wordt de onderlinge verhouding tussen burgers geregeld. Hierbij zijn niet alleen bedrijven inbegrepen, maar ook overheden als ze handelen zoals een burger dat zou doen. De rechter heeft een belangrijke rol in het privaatrecht, want hij moet altijd een uitspraak doen, ook al ontbreekt er een duidelijke wettelijke regel. Het scale van conflicten dat eronder valt, is breed. Voorbeelden zijn, bijvoorbeeld, arbeidsconflicten, problemen betreffende koop en verkoop, maar ook huurconflicten of je rechten als eigenaar van een zaak.

Algemeen bestuursrecht

Het bestuursrecht is voor het overgrote deel vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarin staan vooral veel procedureregels over de rechtsverhouding tussen overheden en burgers, bijvoorbeeld de fatsoensnormen die overheden in acht moeten nemen bij het nemen van besluiten. Ben je het niet eens met een besluit, dan heb je de mogelijkheid van bezwaar en beroep. Zo kun je een in eerste instantie genomen besluit laten heroverwegen door het betreffende bestuursorgaan en als dat geen bevredigend resultaat oplevert, kan het besluit aan de rechter worden voorgelegd.

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is ingewikkeld. U heeft daarmee te maken met Nederlandse wetgeving, bestaande uit een scala van regelingen die ten opzichte van elkaar hun eigen plaats innemen. Te noemen valt de formele wet, de Vreemdelingenwet, die de grote lijnen regelt, die op hun beurt weer zijn uitgewerkt in lagere regelingen, het Vreemdelingenbesluit, het Voorschrift Vreemdelingen en de beleidsregels, de Vreemdelingencirculaire. Al deze regelingen zijn ondergeschikt aan internationale regelingen, onder meer wetgeving in EU-verband en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Wet Arbeid Vreemdelingen

Ondernemen zit u in het bloed en u zet zich dagelijks met veel enthousiasme in voor uw bedrijf. Toch zijn er ook schaduwkanten: de vele regels. U zit daar niet op te wachten en vaak heeft u ook geen tijd om u er in te verdiepen. Mag u, bijvoorbeeld, zomaar buitenlandse werknemers in dienst nemen? Voor het tewerkstellen van buitenlandse werknemers is in veel gevallen een tewerkstellingsvergunning verplicht, maar weet u hoe het precies zit? En overtredingen worden fors beboet, ja het kan zelfs uw bedrijf financieel in de problemen brengen. Zelfs (een gedeelte van) de bedrijfsactiviteiten kunnen worden stilgelegd.
Bel ons vrijblijvend
OF STUUR EEN E-MAIL

Het eerste oriënterende gesprek is gratis